Utvecklingsprogram

Ledarklubben är en föreläsningsserie där vi bjuder in spännande föreläsare med olika perspektiv på vad som påverkar oss som individer. Vad är det som gör att vi är de vi är? Vilka faktorer påverkar vårt beteende? Vad gör oss lyckliga respektive olyckliga? Vad ger oss lust och energi? Hur påverkar arv och miljö? Och hur hittar vi våra inre kompasser när det gäller svåra beslut och dilemman?

Under Ledarklubbens träffar möter du experter på de mjukare aspekterna av ledarskapet. Experter som i sin vardag arbetar med kommunikation, etik och psykologi i sina yrkesroller som filosofer, forskare, präster, psykologer eller erfarna ledare. Med sina olika ingångar till ämnet bildar föreläsningarna en spännande grund för egen reflektion och utveckling kring mänskligt beteende.

I varje Ledarklubb är vi ca 10 personer som träffas vid sex tillfällen i en avslappnad och trivsam miljö. Eftersom gruppstorleken är liten finns det goda möjligheter till frågor, diskussioner och samtal med både föreläsare och gruppmedlemmar. Men till skillnad från många andra kurser och program för ledare finns inga krav på dig som deltagare i Ledarklubben. Du deltar på dina egna villkor och avgör själv om du bara vill lyssna eller vara aktiv i diskussioner.

Kommande Ledarklubb startar den 26 februari 2019                        

Finns fortfarande några platser kvar. Välkommen!

I Ledarklubben sätter vi fokus på existentiella frågor, etik, moral och självkännedom. Vi tror att när du utvecklas som människa utvecklas du som ledare. Genom att förstå sig själv bättre blir man bättre på att leda andra. Hur blir mina ord bemötta? Vad är det jag egentligen säger? God kommunikation bygger på din samlade kunskap om hur vi människor fungerar och reagerar i olika sammanhang. Tanken är goda samtal med tid för reflektion    

Program

 

26 februari
Så styr genetiken oss.

Betydelsen av arv eller miljö och insikt om människan som en biologisk varelse och hur det påverkar vår syn på andra människor och vår tolerans. Elias Eriksson, med.dr. och professor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och forskare inom bl. a genetik. 

27 mars
Livet går inte ut på att vara lycklig.

Tankar om det lyckliga livet, det moraliska livet och (framför allt) det meningsfulla livet. Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och författare till ett flertal böcker. Han forskar bland annat om lycka och lidande, kärlek och vänskap, etik och politik.

25 april
Goda dialoger – om att tala och lyssna effektivt.

En introduktion till att förstå personlighet och kommunikation utifrån transaktions-analys. Stefan Sandström är leg psykolog, författare samt transaktionsanalytiker med högsta internationella behörighet som kliniker, handledare och utbildare.    

21 maj
Tankar kring människors värde.

Etiska dilemman och om hur vi hanterar våra inre kompasser som vägledning. Daniel Brattgård, sjukhuspräst , senior VDM och tidigare i sakkunnig i Statens medicin-etiska råd i Göteborg.

18 juni
KASAM, en Känsla Av SAMmanhang.

Ledarskapets anpassning till gruppens utveckling. KASAM, en nödvändig eller farlig samhörighet? Hur kultur föds i en organisation. Anna-Karin Kärner Rendahl, leg psykolog och psykoterapeut. Har arbetat med organisationsutveckling och ledarskap inom privat och offentlig verksamhet.

20 aug
Goda dialoger - fördjupning i kommunikation

Med utgångspunkt ifrån den 25 april fördjupar vi oss i temat kommunikation och transaktionsanalys med Stefan Sandström.

”Ledarklubben är ett forum för reflektion och fördjupning med ledarskapet som ständigt tema. Vi vägleddes av föredragshållare som lyckades med den underbara konsten att vara kunniga, erfarna och nyfikna. De gav mig värdefulla och annorlunda infallsvinklar på chefsrollen. Jag blev verkligen inspirerad!” Tidigare deltagare