Utvecklingsprogram

Ledarklubben är en föreläsningsserie där vi bjuder in spännande föreläsare med olika perspektiv på vad som påverkar oss som individer. Vad är det som gör att vi är de vi är? Vilka faktorer påverkar vårt beteende? Vad gör oss lyckliga respektive olyckliga? Vad ger oss lust och energi? Hur påverkar arv och miljö? Och hur hittar vi våra inre kompasser när det gäller svåra beslut och dilemman?

Under Ledarklubbens träffar möter du experter på de mjukare aspekterna av ledarskapet. Experter som i sin vardag arbetar med kommunikation, etik och psykologi i sina yrkesroller som filosofer, forskare, präster, psykologer eller erfarna ledare. Med sina olika ingångar till ämnet bildar föreläsningarna en spännande grund för egen reflektion och utveckling kring mänskligt beteende.

I varje Ledarklubb är vi ca 10 personer som träffas vid sex tillfällen i en avslappnad och trivsam miljö. Eftersom gruppstorleken är liten finns det goda möjligheter till frågor, diskussioner och samtal med både föreläsare och gruppmedlemmar. Men till skillnad från många andra kurser och program för ledare finns inga krav på dig som deltagare i Ledarklubben. Du deltar på dina egna villkor och avgör själv om du bara vill lyssna eller vara aktiv i diskussioner.

Kommande Ledarklubb startar den 7 november 2018                        

Finns fortfarande några platser kvar. Välkommen!

 

Att bara vara människa.

Det goda och det onda ledarskapet. Vikten av distans och balans mellan privatliv och yrkesliv. Per-Robert Johansson, psykiater och läkare. Är även sedan många år konsult och personlig rådgivare åt ledare i höga positioner.

Så styr genetiken oss.

Betydelsen av arv eller miljö. Insikt om människan som en biologisk varelse och hur det påverkar vår syn på andra människor och vår tolerans. Elias Eriksson är med.dr. och professor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, och forskar inom bl. a genetik.

Livet går inte ut på att vara lycklig.

Tankar om det lyckliga livet, det moraliska livet och (framför allt) det meningsfulla livet. Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Göteborgs Universitet och författare till ett flertal böcker. Han forskar bl. a om lycka och lidande, kärlek och vänskap, etik och politik.

Goda dialoger – om att tala och lyssna effektivt.

En introduktion till att förstå personlighet och kommunikation utifrån transaktionsanalys. Stefan Sandström, leg psykolog, författare samt transaktionsanalytiker med högsta internationella behörighet som kliniker, handledare och utbildare.

KASAM, en Känsla Av SAMmanhang.

Ledarskapets anpassning till gruppens utveckling. KASAM, en nödvändig eller farlig samhörighet? Hur kultur föds i en organisation. Anna-Karin Kärner Rendahl, leg psykolog och psykoterapeut. Har arbetat med organisationsutveckling och ledarskap inom privat och offentlig verksamhet.

Tankar kring människors värde.

Etiska dilemman och om hur vi hanterar våra inre kompasser som vägledning. Daniel Brattgård, sjukhuspräst , senior VDM och tidigare i sakkunnig i Statens medicin-etiska råd i Göteborg.

Varje träff startar kl 16.00 och håller på till kl 20.00 inkl. en gemensam måltid.

”Ledarklubben är ett forum för refektion och fördjupning med ledarskapet som ständigt tema. Vi vägleddes av föredragshållare som lyckades med den underbara konsten att vara kunniga, erfarna och nyfkna. De gav mig värdefulla och annorlunda infallsvinklar på chefsrollen. Jag blev verkligen inspirerad!” Tidigare deltagare